12

Medezeggenschapsraad

Elke school in ons land heeft een medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt en meebeslist over schoolzaken. 
De Stichting (BO en VO samen) heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De samenstelling van deze GMR vind je onder aan dit artikel. 

De MR denkt mee over de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs en zorgt er voor dat de mening van de ouders meetelt.

De MR vergadert tien keer per jaar. Dit overleg gaat over zaken als: 

 • Besteding van de ouderbijdragen.
 • Nieuwbouw of belangrijke verbouwingen.
 • Veiligheid in en rond de school.
 • Welzijn van de werkers.
 • Veranderingen in de schoolorganisatie.

Als de agenda dat aangeeft is er een lid van de directie aanwezig om de MR te voorzien van de noodzakelijke informatie en toelichting te geven op beleidsstukken. Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de MR.

 Wie zijn we?

De MR van de Werkplaats BO bestaat uit vier ouders en vier medewerkers. Elke kleurgroep is vertegenwoordigd in de personeelsgeleding, voor een zo evenwichtig mogelijke raad. We stellen ons graag aan je voor:

Ouders

Jeroen Peeters (voorzitter)

Mascha Braak

Susanne Veltman

Andrew Whalen

Medewerkers

Sanne van Verschuer (secretaris)

Madelon Boxman

Trudy Grijpma

Karen van Tol 

Waarover gaat de Medezeggenschapsraad?

In de wet ‘Medezeggenschap op scholen’, staat precies aangegeven over welke zaken de MR advies mag geven en/of moet instemmen. Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding. De MR zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen door de notulen op de website van De Werkplaats te publiceren. Zo kunnen ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt.

Hoe kom je in contact met de MR?

Om onze taak goed uit te kunnen voeren, willen we graag goed op de hoogte zijn van wat er speelt op en rondom De Werkplaats. We willen daarom goed toegankelijk zijn voor ouders en werknemers. Je kunt ons uiteraard aanspreken op het schoolplein en in de gangen. Daarnaast kun je ons bereiken via e-mail: MRBO@wpkeesboeke.nl

 

Een samenvatting van de eerste vergaderingen in 2016 - 2017 vind u hier. 

 Korte verslagen uit het schooljaar 2015 - 2016

Korte verslagen uit het schooljaar 2014 - 2015

Notulen van het schooljaar 2013 - 2014

Notulen van het schooljaar 2012 - 2013

Notulen van het schooljaar 2011 - 2012

Notulen van de vergaderingen van het schooljaar 2010 - 2011

Voor advies en instemming over overkoepelende zaken van basisonderwijs en voortgezet onderwijs is er de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad. Deze bestaat uit:

 • Trudy Grijpma (medewerker BO)
 • Karen van Tol (medewerker BO)
 • Jeroen Peeters (ouder BO)
 • Andrew Whalen (ouder BO)
 • Tim Moons (werker VO)
 • Laurens Meekel (medewerker VO)
 • Ines Oomen (ouder VO)
 • Berend Jan Ike (medewerker VO), voorzitter

 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.