26

Tussentijdse instroom


Informatie over wachtlijsten

De Werkplaats krijgt meer aanmeldingen dan er plaats is. Jaarlijks nemen we het maximale aantal nieuwe kinderen in de eerste klas aan. Het gebouw is gemaakt voor 1150 kinderen en daar zitten we met ongeveer 1400 werkers ver boven. Dit komt doordat veel van onze kinderen na het halen van een diploma nóg een diploma willen halen. Daardoor blijven zij langer op de Werkplaats en hebben we meer werkers in de bovenbouwteams havo en vwo. 

Let op: voor de start van het schooljaar in de eerste klas houden wij geen wachtlijst aan. Daarvoor geldt de toelatingsprocedure eerste klas. De wachtlijst opent pas na de start van het nieuwe schooljaar.

We willen voorkomen dat we door een te volle school onze manier van onderwijs niet meer goed kunnen uitvoeren. Daarom laten we na de start van de brugklas gewoonlijk geen nieuwe kinderen meer toe. Wanneer er in een klas een werker bijvoorbeeld verhuist, is het niet automatisch zo dat we die plaats opvullen. Dat heeft te maken met de hoeveelheid plaats in de vervolgjaren: met name de bovenbouwteams van havo en vwo zijn erg vol.


Toch komt het sporadisch voor dat er in een bepaald leerjaar soms plaats ontstaat. Voor ouders die hun kind in aanmerking willen laten komen voor zo een eventuele plaats, houden we een wachtlijst aan. We houden per leerjaar en per niveau (mavo, havo, vwo) een wachtlijst aan. 

De kans op een vrijkomende plek op de Werkplaats is klein. Het is altijd verstandig om te investeren in een open relatie met de huidige school. Wij stellen het op prijs als ouders die hun kind aanmelden voor de wachtlijst, dit kenbaar maken aan de huidige school van hun kind. 

Voor de wachtlijst van de Werkplaats gelden de onderstaande regels. 

Regels 

 • Aanmelden voor de wachtlijst kan alleen per email aan: h.vankuijk@wpkeesboeke.nl 

 • Een geldige aanmelding voor de wachtlijst bevat de volgende gegevens: 

 1. Naam, adres van de aanmeldende ouder(s)/verzorgers(s) 

 2. Naam, adres van het betreffende kind 

 3. Naam en plaatsnaam huidige school, het leerjaar en het niveau (mavo/havo/vwo) 

 4. Telefoonnummer van een aanmeldende ouder/verzorger 

 5. Het gewenste leerjaar en het niveau (mavo/havo/vwo) 

 6. Een digitale kopie van het laatste overgangsrapport van school, waaruit blijkt dat het kind bevorderd is naar het gewenste leerjaar en niveau.
 7. Voor de klassen 3&4 mavo, 4&5 havo en 4&5&6 vwo moet het profiel en het gewenste vakkenpakket worden aangegeven 
 • De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door het moment van ontvangst van een email met alle bovenstaande gegevens. De uitzondering hierop is de wachtlijst voor het lopende eerste leerjaar. 

 • Voor het eerste leerjaar wordt de wachtlijst pas geopend als het nieuwe schooljaar is begonnen (in 2023 is dat 21 augustus). De geldige aanmeldingen voor de wachtlijst worden de eerste drie weken verzameld en dan wordt de volgorde van de wachtlijst door loting bepaald. Aanmeldingen voor de wachtlijst na die drie weken worden op volgorde van binnenkomst toegevoegd aan de wachtlijst (in 2023 is dat 11 september). 

 • Een aanmelding voor de wachtlijst is geldig gedurende het lopende schooljaar. Na de zomervakantie moet de bovenstaande informatie opnieuw worden doorgegeven, ook als er niets is gewijzigd. Dit moet binnen drie weken na aanvang van het schooljaar zijn gedaan, anders vervalt het wachtlijstnummer. 

 • Wanneer er daadwerkelijk een passende plaats vrijkomt, wordt de ouder/verzorger met het laagste wachtlijstnummer voor die betreffende plaats gebeld op het opgegeven telefoonnummer. Wanneer er binnen twee werkdagen geen reactie is, wordt de plaats beschikbaar gesteld aan de volgende op de wachtlijst.
 • Daar het schoolexamen al begint in het jaar vóór het eindexamen, nemen we in principe geen werkers aan in het examenjaar.
Uitzonderingen 

Het kan zijn dat er kinderen buiten de wachtlijst om worden geplaatst. Dit kan in deze situaties: 

 • In geval van een noodsituatie waarover overleg is tussen de rector van de leverende school en de rector van de Werkplaats.  
 • In het geval dat er een kind naar onze regio verhuist of een kind vanuit een internationale schakelklas komt en er geen school met een vrije plaats binnen redelijke afstand is, wordt door het regionale samenwerkingsverband een school aangewezen die deze leerling opneemt. 

 • Leerlingen van een andere VO-school in De Bilt - HNL, Aeres - van wie het onderwijsniveau moeten wijzigen naar een niveau dat door de eigen school niet wordt aangeboden kunnen voorrang krijgen op de wachtlijst; plaatsing gebeurt in overleg met de scholen in De Bilt die het nodige niveau wel aanbieden.

 • In het kader van uitwisseling worden er beperkt en onder voorwaarden tijdelijk buitenlandse leerlingen tot het onderwijs op de Werkplaats toegelaten.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.