26

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit een groep van 8  ouders/verzorgers van werkers uit het VO.  Voor ieder team zit een ouder/verzorger in de Ouderraad. Op basis van signalen uit de achterban en op verzoek van school denkt en werkt de Ouderraad mee aan een fijn leerklimaat en kwalitatief goed onderwijs op de Werkplaats. De Ouderraad wil daarbij een klankbord zijn voor school en directie. Namens de Ouderraad hebben twee ouders/verzorgers zitting in de Medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er twee vaste speerpunten waaraan de ouder/verzorgers in commissies aan werken: ouderparticipatie en onderwijskwaliteit. We overleggen ook enkele keren per jaar met de Werkersraad. Om de ouders/verzorgers goed te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk dat de Ouderraad weet wat er leeft onder de ouders/verzorgers. De leden van de Ouderraad bezoeken hiervoor elk de klankbordgroepavonden van het team van hun kind. Mocht u een signaal willen doorgeven, of een schoolbreed onderwerp willen inbrengen ter bespreking tijdens de vergaderingen, dan kunt u de Ouderraad bereiken via:  ouderraad@wpkeesboeke.nl
De Ouderraad vergadert 4 maal per jaar op school. Tijdens deze vergaderingen worden o.a. de besteding van de ouderbijdrage, het financiële jaarverslag, het schoolplan en binnengekomen signalen en vraagstukken besproken.
Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de vergaderdata (start telkens om 19.30):
20 september 2023
22 november 2023
6 maart 2024
22 mei 2024
Naast de vergaderingen organiseert de Ouderraad thema-avonden om ouders/verzorgers te betrekken bij de belevingswereld van hun kind (binnen en buiten school). In de afgelopen jaren passeerden thema’s als: ‘help het is hier geen hotel’, ‘de zienswijze van Kees Boeke’ en  ‘mooie gesprekken voeren met je kind’.  
De thema-avonden voor komend school jaar zijn op 29 november 2023 (onderwerp ‘mediawijsheid’) en 27 maart 2024.

Lid worden van de OR kan door aan de secretaris door te geven dat men belangstelling heeft. Wanneer aanvulling van de OR nodig is, onderneemt de OR zelf actie. De vergaderingen van de OR zijn openbaar. 
Hiervoor wordt ook dit mailadres gebruikt: ouderraad@wpkeesboeke.nl


In het schooljaar 2023-2024 bestaat de Ouderraad uit de volgende leden:

Voorzitters en lid van de MR:
Saskia Wubbolts (ouder van werker in team 7)
Hans-Lars Boetes (ouder van werker in team 6 en 7)
Commissie Ouderparticipatie:
Guido Loogman (ouder van werker in team 7)
Noortje Bouma (ouder van werker in team 1)
Morien Palma (ouder van werker in team 5 en 3)
Commissie Onderwijskwaliteit
Ilhame Ibrahimi (ouder van werker in team 2)
Marsha Kool (ouder van werker in team 4 en 5)
Joost Brouwer (ouder van werker in team 3)
foto_OR_sept_2023
van links naar rechts:
Joost, Marsha, Saskia, Hans-Lars
Morien, Noortje, Ilhame
(Guido niet aanwezig)

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.