1. Leerlijnen voor rekenen en spelling. (3 t/m 8)

Met onze leerlijnen voor deze twee vakgebieden maken we nog beter voor de werkers (en ouders) inzichtelijk welke doelen er voor spelling en rekenen per leerjaar zijn geformuleerd. Daarnaast is het mogelijk om bredere- en meer activiteiten te beschrijven en uit te voeren om de doelen te behalen.
Wanneer dit goed is neergezet zullen we ook goed gaan kijken naar de wijze waarop wij verslag leggen (de verslagen voor de werkers).

Evaluatie juni '16:
De leerlijn voor rekenen is verder uitgewerkt. Het heeft geleid tot een goed besef en inzicht in de rekendoelen per kleurgroep bij de medewerkers. Aan de hand van deze doelen geven zij invulling aan de rekenlessen. Vooralsnog maken we voor de leerlijn spelling gebruik van de lesmethode in de school. 

2. Ontwikkeling, borging en evaluatie van de Ronding. (5 t/m 8)

We hebben inmiddels ruim een jaar ervaring met het werken in de Ronding. In dit schooljaar  zoomen we in op de doelstellingen die we een aantal jaar geleden met deze verandering hebben beschreven en bespreken we met elkaar in hoeverre we al zijn geslaagd in het behalen van deze doelstellingen. We krijgen hierbij begeleiding van Ineke van Sijl, de externe begeleidster die ons in de beginfase ook heeft geholpen bij het opstarten van deze onderwijsvernieuwing. Bij deze evaluatie zal ook een aantal ouders en werkers worden betrokken.

Evaluatie juni '16: 

Er is een uitgebreid onderzoek geweest. Werkers, medewerkers en ouders zijn bevraagd over hun ervaringen in de Ronding. De meetbare opbrengsten zijn tevens in kaart gebracht. 

Een artikel over de conclusies vindt u op deze pagina. 

3. Verrijking van het aanbod. (alle groepen)

Met het Aagjesproject gaan we voor het tweede jaar door. Hiermee verbreden en verrijken wij het aanbod voor een aantal van onze werkers. Het Aagjesproject staat in principe voor alle werkers open en wordt steeds door ouders begeleid. Meer informatie vindt u hier.

Evaluatie juni '16: 

In alle kleurgroepen zijn Aagjesprojecten uitgevoerd. Zoals: 'het democratisch stelsel (7/8), Yoga voor kinderen (5/6), vioollessen (3/4) en programmeren (1/2). Ook andere projecten zijn dit jaar aangeboden. 
Ook in het volgende schooljaar vragen wij weer om ouders hun talenten hiervoor in te gaan zetten. De projecten worden door de werkers zeer gewaardeerd.

4. Wetenschap, natuur en techniek. (met nadruk voor 5 t/m 8)

De overheid heeft met de scholen afgesproken dat er in 2017 meer aandacht wordt besteed aan dit onderwerp. Kinderen van de basisschool leren goede onderzoeksvragen te stellen, te experimenteren en te ontwerpen. Dit schooljaar staan veel studiedagen van het team in het teken van dit onderwerp. We worden hierbij begeleid door een extern bureau en maken gebruik van de subsidie die de overheid hiervoor ter beschikking heeft gesteld. De leskisten die worden ontworpen vinden een plaats op de vloer in de Ronding. 

Evaluatie juni '16: 

De teams hebben een aantal studiemiddagen gewerkt aan het maken van projectbakken die de werkers stimuleert om activiteiten te verrichten die met WNT te maken hebben.
De focus lag dit jaar bij de groepen 5 t/m 8. De bakken zullen volgend schooljaar worden ingezet nadat het thema van een bak klassikaal is geïntroduceerd.
Ook de groepen 1 t/m 4 hebben hier een start mee gemaakt en gaan hier volgend schooljaar mee verder. 

5. De juiste afstemming met kinderen in het Autistisch spectrum (met nadruk voor 1 t/m 4)

Nadat in 14/15 een kleine delegatie de scholing van 'geef me de vijf' heeft gevolgd zijn alle medewerkers hierover zeer enthousiast geraakt. Deze studie voor het team geeft goede handvatten om nog beter naar alle kinderen te kijken en deze kinderen in het bijzonder. 

Terwijl de medewerkers van 5 t/m 8 zich dit jaar met name richten op WNT (zie punt 4) houdt groep 1 t/m 4 tijdens een aantal studiedagen zich met dit onderwerp bezig. 

Evaluatie juni '16: 

De studiemiddag heeft geleid tot meer inzicht in de wijze waarop deze werkers kunnen worden begeleid en beter worden begrepen. 

6. Fair trade: De WP in de wereld - 90 jaar.

In ons lustrumjaar werken wij naar het gemeentekeurmerk van 'Fair trade school'. 
Met lessen, activiteiten en aandacht voor eerlijke producten willen wij de werkers bewust maken van de keuzes die er zijn en de achtergronden van Fair trade. 

Ook het thema duurzaamheid zetten we in dit jaar verder op de kaart. Na de zonnepanelen (duurzame energie) gaan we in '15/16 door de hele school het afval scheiden en zullen we andere initiatieven nemen om de bewustwording te vergroten. 

Evaluatie juni '16: 

Hoewel we dit schooljaar diverse activiteiten hebben verricht met betrekking tot dit thema zal dit waarschijnlijk onvoldoende zijn om het keurmerk nu al te verkrijgen. Uitgevoerde activiteiten zijn: 

  • Informatie over Fair trade in alle groepen
  • Inventarisatie van alle Fair trade onderwerpen in de gebruikte methodes
  • Verkoop van Fairtrade chocolade bij de kerstmarkt en inkoop van fairtrade producten tijdens diverse evenementen op school

In het nieuwe schooljaar zullen we wederom acties gaan ondernemen om dit keurmerk toch te kunnen verkrijgen. 

7. Natuurlessen op de boerderij.

Door de aanstelling van een vakmedewerker natuur zal er dit jaar geïnvesteerd worden in een goede leerlijn natuuronderwijs. Daarbij krijgt de boerderij een nog meer zichtbare plaats in de dagelijkse activiteiten van de werkers. 

Evaluatie juni '16: 

Met de inzet van de vakmedewerker en ondersteuning van de kinderboerdermedewerkers is de leerlijn natuuronderwijs en zijn de natuurlesactiviteiten weer volledig 'terug op de kaart'. 

8. ICT op de Werkplaats.

Wij zijn nog steeds zoekende naar de plaats van ICT in ons onderwijs. Het ICT als doel of als middel? En op welke wijze?
In dit schooljaar bepalen we beleid en komen we zodra dit beleid duidelijk zal zijn ook in actie om dit uit te gaan voeren. 

Evaluatie juni '16: 

In de maanden april - juni zijn de eerste stappen gezet om tot een nieuw ICT beleidsplan te komen. Met de start van het nieuwe schooljaar zal een concept plan worden gepresenteerd waarin doelen en acties staan vermeld. 

9. Spelling en lezen (3 t/m 6)

Naar aanleiding van de resultaten in de afgelopen jaren hebben we deze leergebieden genomen om de kwaliteit en het aanbod van de lessen te verbeteren. De plannen zijn hiervoor al gemaakt waaronder een betere doorgaande lijn van 3/4 naar 5/6 in de wijze waarop spelling wordt aangeboden aan de werkers. Het leesonderwijs in 3/4 zal verder worden verrijkt. 

Evaluatie juni '16: 

De doorgaande lijn van 3 t/m 6 voor spelling is beter gerealiseerd dan voorheen. Het laat zich dit jaar zien in voldoende gemiddelde spellingsresultaten in alle groepen. 

Het leesaanbod in groep 3/4 is dit schooljaar verrijkt door aanschaf van nieuwe boeken en een meer divers aanbod van de lessen. In het volgende schooljaar wordt verder focus gelegd op de resultaten bij technisch lezen in deze groepen.

10. Renovatie en inrichting van het kleutergebouw.

Dit gebouw, uit '53, is als enige van de gebouwen nog niet gerenoveerd en opnieuw ingericht. In dit schooljaar zullen we een plan gaan maken en mogelijk ook met de uitvoering van onderdelen van dat plan gaan starten.  De kleuters zullen in ieder geval in het gebouw onderwijs blijven krijgen en de werkzaamheden zullen naar verwachting verspreid in de vakanties worden uitgevoerd. 

Evaluatie juni '16: 

Het plan ligt op schema, de renovatie wordt in de zomervakantie van 2016 uitgevoerd.