24

Werkersstatuut

Elke werker bij ons op school heeft rechten en plichten. Dit geheel van regels dat de rechtspositie van een werker op school bepaalt en omgekeerd ook de rechten en plichten van anderen (bijv. de medewerkers) jegens de werker heet het werkersstatuut.

In dit werkersstatuut staat naast een beschrijving van de gedragsregels op school, ook een regeling van de wijze waarop met die gedragsregels en de daaruit eventueel voortkomende conflicten moet worden omgegaan.

Het leerlingenstatuut (bij ons dus werkersstatuut)  is wettelijk voorgeschreven. Artikel 24g van de Wet op het Voortgezet Onderwijs schrijft voor dat het leerlingenstatuut tenminste moet bevatten:
• voorschriften tot handhaving van de goede gang van zaken op school;
• de regeling van geschillen;
• de bescherming van van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer

Dit werkerstatuut is hier te downloaden (klik).

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.