13

Veilige School

Op De Werkplaats Kindergemeenschap gaan wij, zowel werkers als medewerkers, respectvol met elkaar en de ruimte om. 

Samen zijn wij verantwoordelijk voor een veilige leef- en leerontwikkeling van elk lid van de gemeenschap. Wij leren en leven op basis van gelijkwaardigheid waarbij ieder zijn/haar verantwoordelijkheid kent, neemt en de ander ook op die verantwoordelijkheid wijst. Wij gunnen ieder in vrijheid zijn eigen mening zolang hij of zij daarmee een ander niet kwetst op grond van ras, geloof, afkomst of seksuele gerichtheid.

Wij zijn een gemeenschap met een hoofd (wijsheid), met een hart (gevoel en betrokkenheid) en met handen (daadkracht en creativiteit).

Ouders en werkers geven in de tevredenheidsonderzoeken van de afgelopen jaren een hoge beoordeling voor de veiligheid in en rond het schoolgebouw. De volgende onderdelen dragen bij aan een veilig leer- en leefklimaat:

 • teamopbouw van de school: in de relatief grote schoolgemeenschap zijn kleine eenheden waar werkers en medewerkers hun thuisbasis hebben;
 • in die eigen teams hebben werkers hun kapstok en hun lockers;
 • elk team heeft een teamassistent, o.a. als bewaker van welzijn van werkers;
 • elke werker heeft een mentor;
 • in de mentorgroep worden afspraken gemaakt over omgaan met elkaar en waar nodig worden gesprekken daarover gevoerd;
 • door het werken met teams en mentoren is de signalering snel en adequaat en zijn de lijnen kort;
 • camera’s in en rond het gebouw helpen te waken over eigendommen en veiligheid van werkers en medewerkers;
 • regelmatig constructief overleg met instellingen uit de buurt, de gemeente en de politie;
 • het gezonde schoolproject. 

Veiligheid: brandpreventie en ontruiming

De school wordt door de brandweer jaarlijks gecontroleerd i.v.m. de brandveiligheid. Als alles in orde is, krijgt de school weer voor een jaar een gebruiksvergunning. In de afgelopen jaren is dat steeds het geval geweest.
Bouwkundig voldoet het gebouw geheel aan de eisen van de brandweer. Bij de jaarlijkse controles wordt vooral gekeken naar aanpassingen die in het gebruik zijn gedaan: zijn die niet in strijd met de eisen van brandveiligheid en/of belemmeren ze niet een snelle ontruiming. Dit vraagt van alle betrokkenen permanente aandacht, ook in de loop van het jaar. De veiligheid van werkers en medewerkers staat daarbij voorop. In dat verband vinden ook jaarlijks ontruimingsoefeningen plaats. De coördinatie hiervan is in handen van de BHV-groep. Deze bestaat uit ongeveer 25 medewerkers. Zij worden jaarlijkse geschoold. De BHV-groep staat onder leiding van de hoofd-BHV-er. Deze houdt de veiligheidsaspecten in het gebouw goed in de gaten.

Op vele plaatsen in school zijn brandmelders die in geval van nood geactiveerd kunnen worden na het breken van het ruitje. Wanneer een werker dit doet zonder dat er sprake is van een noodgeval, brengt hij de veiligheid in de school in gevaar. Te vaak loos alarm kan betekenen dat de noodzaak om te ontruimen na verloop van tijd niet meer gevoeld wordt. Bij een echte calamiteit levert dat een gevaarlijke situatie op. Maar er is ook andere schade voor de school, waar de betreffende werker voor verantwoordelijk is. Als het alarm afgaat, moet ontruiming plaats vinden. Dit betekent extra overlast in de school (verlies van onderwijstijd en inzet van onnodige werktijd van de BHV-ers), maar kan ook bestaan uit de (kostbare) rekening die de Brandweer stuurt voor het uitrukken naar de school. Die rekening gaat in dat geval naar de werker en zijn ouders.

AED-apparaat 

 

In de school hangt naast de receptie in de hal een zgn. AED-apparaat, een elektronisch hulpapparaat dat kan worden gebruikt bij een hartstilstand.

 

Veiligheid en de zorg voor gebouw, terrein en verdere omgeving

We gaan ervan uit dat de werkers zorgvuldig omgaan met het gebouw en het terrein. Helaas is het soms nodig om cameratoezicht in te stellen wanneer blijkt dat dit niet gebeurt. Er kunnen daarmee opnames gemaakt worden die vervolgens gebruikt kunnen worden als blijkt dat werkers schade aanbrengen aan het gebouw en aan het meubilair. Dit geldt ook voor het schoolterrein. Deze opnames worden na de in het privacyreglement opgenomen termijn verwijderd.

De zorg voor de omgeving is van even groot belang als de zorg voor het gebouw. Het opruimen van het schoolterrein en de parkeerplaats gebeurt waar mogelijk door de dienstploegen en de werkers die vanwege te laat komen lestijd moeten inhalen. Van groter belang is dat de rommel niet gemaakt wordt. In het gezonde schoolproject besteden we hier apart aandacht aan, maar ook gedurende de schooldag leren we de werkers zorgvuldig met hun omgeving om te gaan. Dat geldt ook voor ons eigen terrein. Afval hoort in de prullenbakken en niet op de grond.
Op het sportveld (achter de haag) mag niet gegeten en gedronken worden. Dit is vooral voor de veiligheid en hygiëne van belang: kapotte blikjes kunnen verwondingen veroorzaken en omdat er ook op blote voeten gesport wordt, is viezigheid op het veld ongewenst. Wij willen ook dat het sportveld er mooi uitziet; daar past geen rommel bij.

Vanwege de veiligheid en herhaalde klachten uit de buurt zijn er afspraken gemaakt tussen de scholen (Het Nieuwe Lyceum en de Werkplaats) en gemeente, politie en wijkraad:

 • de werkers van klas 1 en 2 mogen onder schooltijd niet van het terrein af. Wij kunnen dit niet dagelijks controleren, maar als een werker van deze klassen zich niet gedraagt in de wijk of in de Plusmarkt, dan heeft hij/zij ook een probleem met de school, omdat hij/zij tegen de regels in van het schoolterrein af is gegaan;
 • de Kees Boekelaan is de enige route tussen Plus en school; er mag niet worden rondgehangen in de buurt (vooral niet in speeltuintjes, portieken en voor de Plusmarkt) en rond de sporthal (bij de ingang en voor de nooduitgangen);
 • de werkers die rommel maken of ander ongewenst of ontoelaatbaar gedrag vertonen, zullen door de Politie of de Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA’s) beboet worden;
 • de werkers die in de Plusmarkt stelen, zullen door de eigenaar onmiddellijk overgedragen worden aan de Politie en krijgen een Halt-straf;
 • de scholen worden door de Plus, Politie en/of de BOA op de hoogte gesteld als werkers een bekeuring gekregen hebben, bij diefstal betrokken zijn e.d. Bij deze werkers zal de school ook maatregelen nemen, o.a. door ze voor een bepaalde tijd binnen de school te houden. De school informeert in deze gevallen ook de ouders;
 • de fietsen worden bij de Plus in de daarvoor bestemde rekken gezet;
 • de Plusmarkt kan leerlingen van beide scholen in pauzetijden tijdelijk de toegang tot de winkel ontzeggen.

Om deze afspraken bij de werkers steeds weer opnieuw onder de aandacht te brengen en om de bewustwording bij de werkers te bereiken dat het maken van rommel in de buurt zowel voor de bewoners in de omgeving van de school, als voor de school onwenselijk is, vinden in het kader van het ‘snoeprouteproject’ in de loop van het jaar verschillende activiteiten plaats. Aan het begin van het schooljaar worden met alle werkers bovenstaande afspraken besproken en ze worden waar nodig in de loop van het schooljaar herhaald. Regelmatig gaat een conciërge de wijk in om te controleren of de werkers zich aan de afspraken houden. Bij werkers die dit niet doen worden maatregelen genomen. Dit kan o.a. bestaan uit het opruimen van rommel in de buurt.

Veiligheid: de zorg voor waardevolle spullen van de werkers

Werkers raken soms spullen kwijt, vooral in het domein. Er is daarbij helaas ook sprake van diefstal. Uiteraard doen wij er alles aan om dit te voorkomen. Als wij een werker op diefstal betrappen, dan nemen wij passende maatregelen. Er wordt aan deze problematiek ook preventief aandacht besteed in het gezonde school project. Ook de wijkagent komt langs om in de onderbouw voorlichting te geven.
Helaas is het soms nodig om in geval van herhaalde diefstal camera’s in school en/of op het terrein te plaatsen. Dit kan ook in de domeinen gebeuren. Er kunnen daarmee opnames gemaakt worden die vervolgens in school gebruikt kunnen worden als blijkt dat werkers schade aanbrengen aan andere werkers door vernieling of diefstal van hun spullen. Deze opnames worden na de in het privacyreglement opgenomen termijn verwijderd, tenzij ze gebruikt worden voor nader onderzoek in geval van diefstal.
Wij constateren dat werkers soms slordig met hun spullen omgaan: boeken regelmatig op tafels laten liggen, maar ook zien wij dure computerapparatuur of mobiele telefoons rond slingeren. Het is goed om hier thuis aandacht aan te besteden. Wij adviseren dringend om waardevolle spullen thuis te laten. Elke werker heeft op school een locker, maar dit is geen kluis! Het is de bedoeling dat hierin boeken, sportspullen of eten en drinken worden bewaard, maar het is niet aan te raden dit te gebruiken voor het opslaan van waardevolle artikelen. De school is bij beschadiging of diefstal van waardevolle spullen niet aansprakelijk.
Er worden ook in De Bilt fietsen gestolen. De Gemeente heeft ook de scholen gevraagd om mee te werken aan het terugdringen van het aantal fietsdiefstallen. Ook de Werkplaats heeft haar medewerking toegezegd. Er kunnen daartoe op het schoolterrein controles op gestolen fietsen plaats vinden. Bijzondere Opsporingsambtenaren van de Gemeente De Bilt of de Politie scannen dan alle fietsen in de binnen- en buitenstalling (chip/barcode of framenummer) en controleren of ze als gestolen staan geregistreerd (via de RDW).

Veiligheid: de zorg voor waardevolle spullen bij bewegingsonderwijs

De school is niet aansprakelijk voor het verdwijnen van waardevolle spullen tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Werkers mogen geen waardevolle spullen in de kleedkamers achterlaten. Ze kunnen deze spullen het beste thuis laten. Ook het opbergen van deze spullen in hun locker in het domein is - zoals hierboven al gemeld - een risico: het is geen kluis!.
Als de werkers toch waardevolle spullen naar de gymles meenemen, dan kunnen deze aan het begin van de les bij de medewerker in een bakje gelegd worden, maar het gebeurt geheel op eigen risico. Het is een service van de medewerkers voor de werkers, maar het biedt helaas geen garantie dat er toch niet iets verdwijnt. Het bakje wordt tijdens de les veilig opgeborgen, maar de medewerker heeft er bijvoorbeeld geen permanent zicht op als iedereen van de klas zijn spullen weer komt ophalen. Mobiele telefoons e.d. die dan toch verdwijnen, worden door de school dus niet vergoed!!!
Schade aan persoonlijke bezittingen (brillen e.d.) en letselschade (blessures door/tijdens het sporten) worden door de scholierenongevallenverzekering en de WA-verzekering die de school heeft veelal niet vergoed, omdat het om schade gaat die bij sport en spel kan voorkomen en daardoor uitgesloten is. Alleen wanneer de school in gebreke is gebleven kan de WA-verzekering worden aangesproken.

Veiligheid: het voorkomen van pesten

Actieve aandacht voor het thema pesten is voor alle scholen en natuurlijk ook voor ons vanzelfsprekend. Uitgangspunt is de tekst aan het begin van dit hoofdstuk. Door onze organisatie en werkwijze worden signalen heel snel opgepakt door medewerkers en werkers. Aan alle betrokkenen wordt aandacht besteed op de manier die past bij het individuele geval: gepeste, pester, groep/klas, ouders. Waar nodig worden bestaande afspraken opgefrist of nieuwe afspraken gemaakt.
Jaarlijks doen we onderzoek naar de ervaringen op dit gebied in het kader van het grote onderzoek Gezonde School (zie daar). Dat onderzoek geeft ons signalen door over de effectiviteit van ons handelen en de ervaringen van de werkers en kan leiden tot aanpassingen in onze programma’s (gezonde school en mentoraat). Uit de onderzoeken in de laatste jaren kwam als resultaat naar voren dat pesten op de Werkplaats (veel) minder voorkomt dan elders en dat willen we natuurlijk zo houden.

Veiligheid: privacyreglement

In het privacyreglement zijn de afspraken en procedures opgenomen die de veiligheid van de persoonsgegevens van werkers, medewerkers, ouders en bezoekers waarborgen.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.