13

Tevredenheid

Samenvatting:

Werkers, ouders en medewerkers zijn (zeer) tevreden over de Werkplaats.

Die uitkomst ligt boven het landelijk gemiddelde: in alle onderzoeken zijn de scores hoger dan die van leerlingen en ouders van andere scholen.

De Werkplaats is een veilige en plezierige school, daarover zijn werkers, ouders en medewerkers het roerend eens.

Elk jaar doet de Werkplaats tevredenheidsonderzoeken. Hieronder volgt de samenvatting en verslag van de tevredenheidonderzoeken VO 2008 - 2016.
Eerst de pluspunten, daarna de aandachtspunten.

Pluspunten in de recente onderzoeken
(hoger dan het landelijk gemiddelde):

Brugklaswerkers:
algemene tevredenheid, veilige school, waardering voor medewerkers, school en gebouw.

Werkers leerjaar 2 t/m voor-examenklas:
er wordt weinig gepest, sfeer in eigen klas en domein, het gebouw, teamorganisatie, efficiënt gebruik onderwijstijd, duidelijke didactiek, regels en toezicht, didactische kwaliteit medewerkers.

Werkers examenklassen:
algemene tevredenheid, aandacht voor pesten/er wordt weinig gepest, het gebouw, de organisatie, de activiteiten van de school, activerende didactiek van medewerkers.

Ouders:
activiteiten van de school, betrokkenheid van medewerkers, aandacht voor burgerschapsvorming (sociale vaardigheden), communicatie tussen school en thuis, het gebouw, de medewerkers, nauwelijks lesuitval, aandacht voor ontwikkeling van het kind, de ouderraad, sfeer in de klas en op school, veiligheid, begeleiding van keuzes.

Medewerkers:
algemene tevredenheid over school en werk, arbeidsomstandigheden, werkrelatie met leidinggevende, ontwikkelingsmogelijkheden, organisatie van de school.

 Aandachtspunten uit de recente onderzoeken (d.w.z. duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde):

Bij ouders zijn er geen aandachtspunten, d.w.z. dat alle scores boven de benchmark liggen en in lijn zijn met vorige metingen. Brugklaswerkers vragen om betere afstemming tussen medewerkers m.b.t. opdrachten en schoolwerk.
Werkers van (voor-)examenklassen maken zich meer zorgen over hun resultaten dan het landelijk gemiddelde en ze ervaren dat ze hard moeten werken.
Medewerkers ervaren de werkdruk op de Werkplaats als hoog.

De uitkomsten zijn betrouwbaar, want de respons is hoog (genoeg).

Voor gedetailleerde meerjarige informatie over de jaren:

  • Tevredenheid 2017 - achtergrond en analyse (klik hier)

Voor de gedetailleerde afzonderlijke rapportages per leerjaar/groep:

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.