13

School in de Wereld

Burgerschapsvorming en werken aan sociale cohesie zijn belangrijke opdrachten voor de school.

Op de website is een notitie “wereldburgerschap’’ opgenomen.

Dat geven we onder meer vorm in:

 • Onze dagelijks manier van werken, de omgang tussen werkers en medewerkers
 • De inrichting van ons mentoraat, waarin omgaan met elkaar en ruimte bieden en krijgen een belangrijk onderdeel is
 • De inrichting van ons onderwijs, waarin (leren) samenwerken een belangrijk onderdeel is
 • De inhoud van ons onderwijs waarin aandacht voor maatschappelijke vraagstukken vanzelfsprekend is
 • De ontmoeting tussen werkers en medewerkers in sportieve en culturele activiteiten
 • De inrichting van onze organisatie, waarin kleinschaligheid (teams) en betrokkenheid (klankbordgroepen van werkers en van ouders) kenmerkend zijn.

Daarnaast noemen we in dit kader de volgende projecten en initiatieven:

 • Project De Gezonde School in samenwerking met UMCU, Centrum Maliebaan, GGD Midden Nederland
 • Deelname in platform Respectvol Samenleven De Bilt met zoveel mogelijk participatie van werkers
 • Vriendschapsproject in de onderbouwteams
 • Jaarlijks diverse acties voor goede doelen en vorming van bewustzijn
 • Lessen debatteren en deelname aan debatwedstrijden;
 • Deelname aan MEP (Europees Jeugdparlement)
 • Uitwisselingsprojecten met scholen voor VO in de stad Utrecht gericht op kennis maken met elkaars cultuur
 • Maatschappelijke stage als onderdeel van het schoolcurriculum
 • Schoolbrede projecten gericht op ‘werkers als wereldburger’; landenprojecten (oriëntatie op land en cultuur) in de onderbouw
 • Dag van respect in de jaarkalender van de school als kapstok voor extra activiteiten
 • Keuze voor Maatschappijwetenschappen als profielkeuzevak
 • Modules Levensbeschouwing als persoonlijke verbreding
 • Deelname in de Beursvloer, gemeentelijk initiatief gericht op het vervullen van maatschappelijke behoeftes.

Internationalisering:

De schoolleiding heeft een notitie 'Internationalisering en de Werkplaats' vastgesteld. Kern van die notitie is dat:

 • in ons onderwijs aandacht besteed wordt aan de werkers als Europese en wereldburgers (kennis en vaardigheden in het onderwijsprogramma)
 • we streven naar concreet contact met leerlingen en docenten van buitenlandse scholen (email of fysieke uitwisseling, ontmoetingen, conferenties)

In schoolplan 2016-2020 is vastgelegd dat aandacht voor (wereld)burgerschap een speerpunt is voor de komende jaren.

Hiernaast is in de linkerkolom als onderkop een notitie "wereldburgerschap" opgenomen.

 

 

European Parliament Ambassador School

De Werkplaats Kindergemeenschap doet met haar vmbo-tl afdeling mee met het onderwijsproject "Een 10 voor Europa" om daarmee een gecertificeerde Ambassador School van het Europees Parlement te worden.

Dit programma heeft tot doel jongeren in het voortgezet onderwijs op een aantrekkelijke en interactieve manier bewust te maken van de invloed van de Europese Unie in hun dagelijks leven.

Europa wordt steeds belangrijker. Een groot deel van onze wetgeving is Europees. Het Europees Parlement speelt hierbij als directe volksvertegenwoordiging in de Europese Unie een doorslaggevende rol waar wij niet meer omheen kunnen.
Sinds het Verdrag van Lissabon (2009) in werking is getreden, zijn de wetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement aanzienlijk uitgebreid. Daar niet op alle scholen aandacht wordt besteed aan de Europese Unie, is in 2007 dit programma in het leven geroepen.

 

Een aantal enthousiaste leerlingen zijn in dit kader benoemd tot Junior European Parliament Ambassador. Deze junior Ambassadors hebben in de afgelopen periode binnen de school een EU info-point opgezet, een informatie- en activiteitenpunt over Europa en de Europese instellingen. Ook hebben ze een aantal activiteiten georganiseerd over Europa, zoals bijvoorbeeld in het kader van de Dag van Europa jaarlijks op 9 mei.

 

Zo hebben werkers geregeld dat op vrijdag 20 juni Bas Eickhout, Europarlementariër GroenLinks, op bezoek is gekomen. Hij kwam vertellen over de EU en stelde de vraag hoeveel landen lid zijn en hoeveel parlementsleden er zijn.

De goede antwoorden werden ook gegeven (27 tot vorig jaar en inmiddels 28 en 751). Hij legde uit wat zijn werk als parlementslid inhoudt en wat hij de afgelopen 5 jaar heeft bereikt. Voorbeeld daarvan is 1 wet die verbiedt dat koelkasten naast Cfk-vrij ook CO2-vrij zijn. Deze maatregel is in de VS genoemd als een voorbeeldwet en wordt dan ook in de staat California ingevoerd. Er werden ook vragen gesteld over bijvoorbeeld of hij Obama had ontmoet en plastic tasjes in winkels. Bas legde uit dat het eerst in alleen Italië werd verboden, maar dat er nu Europese wetgeving is die bepaald dat een land dat zelf mag regelen. Eigenlijk kun je van elk onderwerp wel een link vinden met Europa, zie hij. Er kwamen nog meer vragen zoals hoeveel hij verdient en wat hij daarvoor moet doen. Best veel reizen en vergaderen, begrepen de werkers.

 

Omdat we aan alle voorwaarden hebben voldaan mag de Werkplaats Kindergemeenschap zich nu officieel European Parliament Ambassador School noemen. Hierbij hoort uiteraard een getuigschrift voor de deelnemende leerlingen én ontvangt de school een plaquette die een prominente plaats in het schoolgebouw kan innemen. Wij zijn hartstikke trots op onze werkers uit team 2 en heel erg blij met deze erkenning.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.