22

Kwaliteit

Onderwijskwaliteit in cijfers

De kwaliteit van het onderwijs op De Werkplaats blijkt enerzijds uit het onderwijsaanbod en de veelheid aan activiteiten. Anderzijds uit de resultaten die daarmee bereikt worden. Een deel van die resultaten is niet altijd meetbaar en vaak niet in cijfers uit te drukken (zoals: met plezier naar school gaan en de mate van zelfstandigheid die je op school leert, het leren verantwoordelijkheid te dragen, een rol te leren spelen in een gemeenschap als klas, team of school); voor een ander deel geldt dat wel. In Vensters voor Verantwoording (www.vo-raad.nl) zijn allerlei gegevens van scholen te vinden. Ook de gegevens van de Werkplaats zijn daar opgenomen.
Op de website is onder onderwijs/kwaliteit een nadere uitwerking van onderstaande gegevens te vinden.
Het huidige beeld van de school samengevat (met behulp van de gegevens in Vensters):

 • 57% van de werkers komt uit de gemeente De Bilt, 27% uit Utrecht stad
 • De verdeling meisjes - jongens is 60% - 40%
  Ziekteverzuim van medewerkers is gemiddeld lager dan landelijk gemiddelde
 • Er vallen geen lessen uit
 • Werkers en ouders zijn zeer tevreden over de school
 • Percentages m.b.t. bevorderen en slagen liggen - over een aantal jaren beschouwd - rond het landelijk gemiddelde
 • Tussentijds vertrek van school komt minder vaak voor dan landelijk
 • De werkers zitten na de brugperiode van twee jaar in de goede afdeling
 • Het gemiddeld centraal examencijfer is bij alle afdelingen gelijk aan of hoger dan het landelijke gemiddelde
 • Zittenblijven komt op de WP minder voor dan landelijk
 • De doorstroom naar het Vwo ligt boven het landelijke gemiddelde, voor Havo is dat gelijk aan die landelijke cijfers en dus is de doorstroom naar het Vmbo lager dan landelijk op scholen met dezelfde afdelingen
 • Het percentage werkers dat na een Vmbo-diploma ook nog een Havo-diploma haalt, is vergelijkbaar met de landelijke cijfers
 • Meer dan gemiddeld halen werkers na een Havo-diploma ook nog een Vwo-diploma
 • Veel werkers doen examen in een extra vak, daardoor zijn er in Havo en Vwo meer werkers met een diploma voor meer dan één profiel en in Vmbo voor meer dan één sector
 • De keuze voor Beeldend en Muziek als examenvak ligt ver boven het landelijk gemiddelde.

Klik hier voor de gegevens over door- en uitstroom, examenresultaten en keuzepatronen.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.