13

Onderwijs

De Werkplaats heeft drie verschillende onderwijstypen:

VMBO: Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Met het vmbo is het mogelijk door te stromen naar het middelbaar beroepsonderwijs en naar het havo. Op De Werkplaats is het alleen mogelijk de theoretische leerweg van het vmbo te volgen (vmbo-t).
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Dit onderwijs is een vooropleiding voor onderwijs aan een hogeschool. Werkers kunnen na het havo naar het vwo overstappen.
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Dit onderwijs bereidt voor op een studie aan de universiteit. De Werkplaats heeft een atheneum en een gymnasium. Als je een vwo-advies hebt van de basisschool en al zeker weet dat je naar het gymnasium wilt, kun je meteen in een gymnasium-klas geplaatst worden.

De brugperiode voor de vmbo/havo-klassen en de havo/atheneum-klassen duurt twee jaar. De werkers blijven twee jaar met dezelfde kinderen in de klas, houden voor een groot deel dezelfde medewerkers en houden dezelfde mentor.

De school is georganiseerd in teams. Voor werkers en medewerkers is een team de thuisbasis en de plaats waar onderwijs en begeleiding vorm gegeven worden. Elk team kent twee leerjaren: drie onderbouwteams met steeds 3 eerste en 3 tweede klassen, het vmbo/t-bovenbouw team met 3-vmbo en 4-vmbo, een vwo-middenbouwteam met leerjaar 3 en 4 en een vwo-bovenbouwteam met 5-vwo en 6-vwo. De uitzondering is het havo-bovenbouwteam, team 5. Dat team omvat de leerjaren 3, 4 en 5-havo.
Die teams (werkers en medewerkers) hebben hun eigen ruimten in het schoolgebouw met werkruimte en instructieruimte en een teamkamer.

Vanuit een onderbouwteam komen de werkers na twee jaar in 3-vmbo, 3-havo of 3-vwo.
Halverwege 3-vmbo wordt gekozen voor een sector: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie, Landbouw.
Bij de overgang van 3-havo/atheneum/gymnasium naar 4-havo en 4-vwo wordt gekozen voor een profiel/profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek.

Leerlingen met een vwo-advies die al weten dat ze graag Grieks en Latijn willen volgen, kunnen direct kiezen voor klas één gymnasium. Ze volgen die vakken in elk geval tot en met het derde leerjaar. Na drie jaar kiezen ze, net als de atheneumleerlingen voor één of meer van de vier profielen in de tweede fase.

Op grond van het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport, inclusief het leerlingvolgsysteem, plaatsen we de werkers in een vmbo/havo- havo/atheneum - of gymnasiumklas.

Het onderwijs is opgebouwd uit onderwijs- of lestaken. Onderdeel van die taak is: de instructie, het werk dat door de werker verricht moet worden, de wijze waarop dat werk verricht kan/moet worden, keuzes die gemaakt kunnen worden en vaak ook het einddoel en de wijze waarop dat einddoel getoetst wordt. Een deel van dat werk wordt op school verricht, een deel zal ook thuis gedaan moeten worden. De Werkplaats is geen huiswerkvrije school, maar de hoeveelheid thuiswerk hangt o.a. af van de aard van het schoolwerk, het leerjaar waar de werker deel van uitmaakt en de eigen inzet van de werker.

De lessentabel geeft per leerjaar en per afdeling aan welke vakken en welke programma-onderdelen aan bod komen. De ‘uren’ geven een indicatie. We werken immers in blokken en we streven naar afstemming en samenhang. We kennen een verscheidenheid aan onderwijs-activiteiten. Dat kan vaak niet zomaar gedekt worden door het traditionele begrip ‘lesuur’.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.