13

Cultuurprofielschool

De Werkplaats is sinds november 2007 een erkende Cultuur Profiel School. Daartoe heeft een visitatiecommissie in de afgelopen jaren 3 maal de school bezocht en gesproken met werkers en medewerkers. 

Geprezen worden:

 • het breed ontwikkelde aanbod op het gebied van kunst en cultuur binnen en buiten het curriculum
 • het sterke cultuurplan
 • de goed ontwikkelde cultuurcoördinatie

De kern van cultuureducatie op de Werkplaats is:

 • kunst maakt onderdeel uit van het leven van de leerlingen, iedereen doet iets aan kunst en cultuur
 • ontplooien van talenten en kwaliteiten
 • oog krijgen voor kunst, een open blik
 • opvoeden tot kunstliefhebbers
 • komen tot cultuurhistorisch besef
 • breed leren denken en reflecteren
 • kennis en praktijk combineren, leren en creëren
 • kunst als ontmoetingsplaats van werkers en medewerkers

In ons cultuurbeleidsplan noemen we de volgende ambities:

 • ontwikkelen van een doorlopende leerlijn cultuur, bij voorkeur samen met ons eigen basisonderwijs
 • daarin zorgen voor samenhang tussen onze activiteiten, projecten en excursies
 • en inbedding van deze activiteiten in het onderwijsprogramma
 • met aandacht voor vakoverstijgende activiteiten zonder de kwaliteit van de afzonderlijke vakken te verliezen
 • meer kunst de school in
 • meer ons cultuurprofiel en de vertaling daarvan in onderwijs en activiteiten van werkers uitdragen naar buiten.

(zie ook http://www.cultuurprofielscholen.nl/)

Als erkende CultuurProfielSchool zijn we – met 50 andere scholen in ons land - lid van de gelijknamige vereniging, die vooral bevordering van deskundigheid en delen van expertise als doel heeft.

Zie hier het WP-Cultuurplan

Woensdag 25 november 2015 hadden we een mooie dag met de visitatiecommissie van de Vereniging CultuurProfielscholen. We herhalen hieronder nogmaals het mailbericht met een samenvatting van de mondelinge rapportage van de commissie:

 • Algemeen beeld: het profiel van de Werkplaats en het cultuurprofiel zijn met elkaar verweven en verbonden. Dat is de kracht van de school.
 • Iedereen (werkers en medewerkers) is daar blij mee en is daar trots op. En iedereen voelt zich ‘senang’ op deze school in dit schoolklimaat. Die gedeelde passie leidt tot actie. Er wordt ruimte gevoeld en die ruimte wordt benut.
 • De visie is duidelijk en de visie zit in de genen van de school en de mensen die de school maken. Het draagvlak is enorm.
 • De professionalisering is geborgd via de gesprekscyclus.
 • De regie in het onderwijs ligt bij de docenten en daarbinnen voelen de leerlingen heel veel ruimte voor eigen keuzes en invulling.
 • Het cultuurprofiel wordt in beleid en financiën duidelijk ondersteund en uitgedragen. De betrokkenheid van de schoolleiding bij het profiel is waarneembaar. Het cultuurprofiel is zeer zichtbaar in de school.
 • Samenwerking hoort bij het DNA van de school zowel intern als extern. Een paar pareltjes: de samenwerking met de HKU op diverse terreinen, het Dox project voor de vmbo-werkers.
 • De commissie had een bijzonder aangename en leuke dag met heel veel vrolijke en informatieve gesprekken die deels georganiseerd waren en deels spontaan tot stand kwamen tijdens lesbezoeken en rondgang door de school. Het beeld dat de commissie kreeg is uitermate positief en de leden zijn enthousiast over de Werkplaats.
 • De commissie draagt vol overtuiging de Werkplaats voor de verlenging van het predicaat cultuurprofielschool voor de volgende periode van vier jaar.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.