24

Betrokken ouders

Contactouder: schakel tussen school en ouders

Contactouders vormen de schakel tussen school (de mentor van hun klas en de teamleider van het domein) aan de ene kant en ouders (de ouders van de werkers in hun klas en de ouderraad) aan de andere kant. Via een aantal bijeenkomsten per jaar zijn ze betrokken bij het reilen en zeilen in de klas en het team. Door signalen door te geven en mee te praten over zaken die spelen, draag je bij aan een goede samenwerking tussen school, werkers en ouders. Daarmee heb je als contactouder een waardevolle, maar geen tijdrovende taak.

Informatieavonden

De WP organiseert twee keer per jaar een informatieavond voor alle klassen. Daarbij zijn alle ouders en de mentor(en) van een klas aanwezig. De data van de bijeenkomsten staan achter in de WP-wijzer, onder het kopje Snelwijzer.
De organisatie van de eerste Informatieavond van een schooljaar is in handen van de mentor. Tijdens die avond wordt er gevraagd om twee ouders die contactouder willen zijn. Het is prettig als er steeds één ervaren en één nieuwe contactouder is, zodat er een doorschuifsysteem ontstaat.
De taken van contactouders in en rond de informatiebijeenkomsten kunnen variëren afhankelijk van de wensen en gewoontes van de mentor, de beschikbare tijd en van de samenwerking.
Tip: bespreek direct na de eerste informatieavond met de mentor hoe en wanneer mentor en contactouders de volgende Informatieavond voorbereiden en wie welke taak op zich neemt.

Contactouderbijeenkomsten

Elk schooljaar zijn er drie Contact Ouder Bijeenkomsten (COB’s). Bij een COB zijn de school en de Ouderraad gezamenlijk gastheer. De COB-avond begint met een kort plenair gedeelte in de Grote Zaal, waar alle teamleiders en alle contactouders informatie krijgen die voor iedereen interessant is. Daarna vindt er overleg plaats tussen de teamleider en de contactouders van alle klassen in het domein.

Ouderraad (OR)

De ouders kunnen via de Ouderraad een belangrijke rol spelen in het reilen en zeilen van de school. Het doel van de OR – zoals geformuleerd in het reglement – is als volgt:

 • de uitgangspunten van waaruit de WP is opgericht en verder is ontwikkeld als inspiratiebron te laten voortleven;
 • vanuit de ouders een eigen bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de WP als kindergemeenschap;
 • de goede betrekkingen tussen bevoegd gezag, medewerkers, werkers en ouders te bevorderen;
 • de collectieve (dus geen individuele) belangen van de ouders en werkers te behartigen.

Voor vragen of klachten van ouders over zaken die de school of het onderwijs betreffen, zie hieronder.

Om deze doelen te bereiken neemt de OR een aantal taken op zich, zoals:

 • organiseren van contactouderbijeenkomsten;
 • contact houden met de schoolleiding;
 • contact houden en participeren in de Medezeggenschapsraad: twee leden van de Ouderraad zijn ook lid van de Medezeggenschapsraad;
 • organiseren van lezingen over onderwerpen die interessant zijn voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs;
 • via een nieuwsflits op de website ouders informeren over thema’s die de ouderraad bespreekt
 • bijdragen aan evenementen;
 • nieuwe initiatieven ontplooien.

Lid worden van de OR kan door aan de secretaris door te geven dat men belangstelling heeft. Wanneer aanvulling van de OR nodig is, onderneemt de OR zelf actie. De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Contact opnemen met de ouderraad kan via Jurriaan Cals: jurriaancals@managenet.nl

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.