12

Ouders

Deze rode WP-sticker vind je op  pagina's van beide scholen. Een kenmerk van 'ons gezamenlijk beleid' of de berichten die wij delen. 

Uitgangspunt in de relatie school-thuis is voor de Werkplaats:

a) In de driehoek ouder-kind-school wordt gewerkt aan de groei van het kind.
b) Ouder(s) en school hebben daar een eigen, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
c) De school beschouwt ouders als partners.

De (meer)waarde van het partnerschap van school en ouders is gelegen in:

  • binding, verbondenheid, vertrouwen;
  • korte communicatielijnen waardoor problemen klein blijven en in een vroeg stadium een constructieve context krijgen;
  • inbedding school in de buurt en leefwereld;
  • veilige relaties voor werkers.

Ouders en contact

  • communicatie
  • binding
  • begeleiding
  • inspraak
  • partners

Ouder-werkergesprek

In het Ouder/Werker-gesprek komt dat partnerschap tot uitdrukking. Vrijwel alle gesprekken over werkers worden gevoerd door medewerkers, ouder(s) én werker. In dat gesprek heeft die driehoek de regie. Doel van het gesprek is:  informatie delen, verwachtingen afstemmen en delen, afspraken maken, koers uitzetten en dat alles gericht op de ontwikkeling in brede zin van de werker.

 

Communicatie

Zie hier de informatiebrieven over de boekenlijst van het nieuwe schooljaar 2017-2018:

- Voor de 1e brugklas
- Voor 2e en hogere klassen
(+ inleverschema 7 juli 2017)

Voor de startbrieven van dit schooljaar klik hier

De school communiceert met de ouders over het schoolbeleid en de dagelijkse gang van zaken via de WP-wijzer, de Teamwijzers, de WPkrant, het Werkersstatuut, de nieuwsbrieven per team, ouderavonden, informatieavonden, contactouderbijeenkomsten (COB’s), de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR), voor zover het algemene onderwijskundige en organisatorische zaken betreft.

Er zijn ook oudertrainingen van het Centrum voor Jeugd en Gezin, zoals:
"Omgaan met Pubers" 

Daarnaast zijn er spreekmiddagen of -avonden voor zgn. ouder-/werkergesprekken, waarbij ouders, bij voorkeur samen met hun kind, met vakmedewerkers en/of mentoren en teamleiders kunnen spreken. De data van die middagen/avonden worden in de teamwijzers en de nieuwsbrieven bekend gemaakt. Ook bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken met de teamleider.

Op deze site is veel informatie voor ouders toegankelijk: de activiteiten-/jaaragenda, vergaderdata (o.a. OR, MR, COB’s), PTA’s, informatie van de decaan en vanuit de Ouderraad. Deze website verwijst weer door naar de digit@le Werkplaats, de elektronische leeromgeving. Werkers hebben toegang tot de DWP, ouders slechts via hun zoon of dochter. De ouders hebben wel een eigen toegang tot het ouderportaal, waarin zij de cijfers van hun zoon/dochter kunnen inzien. Zij zijn op deze manier niet afhankelijk van de toegangscode van hun kind. De toegangscode voor het cijferportaal blijft hetzelfde als vorig jaar. Ouders van nieuwe werkers krijgen hierover een afzonderlijk bericht.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.