13

Medewerkers

Samen zijn we de Werkplaats, maar wie zijn ‘we’?

Een van onze ambities in dit schooljaar '16/'17 is om de huidige samenwerking met ouders nader te beschouwen. Na deze beschouwing willen we bekijken op welke manier wij tot een (nog) betere samenwerking kunnen komen die aansluit bij de diverse behoeftes en mogelijkheden van ouders. We willen daarbij onderscheid maken tussen ‘de ouder die meehelpt op school’, ‘de ouder die de informatie ontvangt’ en ‘de ouder die actief meedenkt en participeert binnen de school’. In principe staat bij alle drie deze wijze van ouderparticipatie het belang van de kinderen voorop. Immers, dat is waar we met z’n allen voor staan: het belang van de ontwikkeling van onze werkers. Van de uitwerking van deze ambitie houden we u natuurlijk op de hoogte. Op dit moment willen wij u graag wat meer duidelijkheid geven over de wijze waarop onze school is georganiseerd. Een grote basisschool als de Werkplaats kent diverse functies waar u als ouder in meer of mindere mate mee te maken krijgt. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor u niet altijd even duidelijk is. Het schematische overzicht met algemene praktijkvoorbeelden is een samenvatting van de toelichting die u onder aan dit document vindt. Heeft u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen, weet in dat geval de teamleiders of de directeur te vinden om deze vragen te beantwoorden.

Jeroen

 

Bij de informatieavonden bij de start van het schooljaar geven de medewerkers aan op welke wijze een afspraak met hen kan worden gemaakt. Bij voorkeur zal dat na schooltijd zijn en in de vorm van een gesprek. De intern begeleiders en de directie zijn dagelijks per mail en telefonisch bereikbaar. Het mailadres bestaat uit voorletter.achternaam@wpkeesboeke.nl

De verschillende functies op school

De groepsmedewerker

De groepsmedewerker is hoofdverantwoordelijk voor het gegeven onderwijs aan uw kind en voor de activiteiten die uw kind worden aangeboden. Het meeste contact tussen u en de school zal via de groepsmedewerker verlopen. Parttimers (medewerkers met een duobaan) zorgen er voor dat de informatie aan elkaar wordt uitgewisseld. De KOM-gesprekken worden door de groepsmedewerker gehouden. Uw kind krijgt in de Ronding ook van andere medewerkers van de kleurgroep les. Deze medewerkers zorgen er voor dat de groepsmedewerker adequaat is geinformeerd over de resultaten van- en bevindingen over uw kind.

De vakmedewerker

Dit zijn de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de vaklessen zoals: natuur, muziek, bewegingsonderwijs en dans. Zij geven les aan alle kinderen en communiceren de bevindingen over uw kind met de groepsmedewerker. In principe heeft u geen gesprekken met deze vakmedewerkers over de ontwikkeling van uw kind.

De onderwijsassistent

Wij kennen in onze school twee onderwijsassistenten. Een voor de onderbouw 1/2 (Astrid) en een voor de middenbouw 5/6 (Salima). Zij verzorgen ondersteunende en lesgevende activiteiten in de gehele kleurgroep onder verantwoordelijkheid van de teamleider. In principe heeft u geen gesprekken met deze onderwijsassistenten over de ontwikkeling van uw kind.

De remedial teacher

Alice, Freek, Juul, Kim en Noor zijn onze remedial teachers. Zij verzorgen extra, tijdelijke ondersteunende lessen voor werkers die dit nodig hebben. Groepsmedewerkers stemmen deze behoefte af met de intern begeleiders zodat er tijd gemaakt kan worden om deze lessen te kunnen verzorgen. Deze activiteiten vinden zowel in groepsverband als in 1 op 1 situaties plaats. Soms in aparte ruimtes, soms in de groepsituaties. De communicatie over de activiteiten en de werkzaamheden met uw kind vindt plaats via de groepsmedewerker. In de meeste gevallen heeft u geen directe communicatie met deze remedial teachers.

De intern begeleider

Karin en Juul zijn de twee intern begeleiders. Zij bieden ondersteuning aan de groepsmedewerkers. In perdiodieke gesprekken worden de resultaten op groeps- en individueel niveau door hen met de groepsmedewerkers geanalyseerd en besproken. Problemen met- of zorgen over het gedrag van kinderen worden besproken, waarbij de intern begeleider samen met de groepsmedewerkers zal zoeken naar oplossingen voor werker en medewerker. Het is mogelijk dat de intern begeleider bij gesprekken tussen de ouder en de medewerker wordt betrokken. In dit overleg kan de situatie van meerdere kanten worden bekeken en kan de intern begeleider ook eventueel hulp van externe instanties inschakelen. Na een eerste gesprek in deze samenstelling (van groepsmedewerker, ouder en intern begeleider) is het mogelijk dat er vaker rechtstreekse communicatie is tussen de intern begeleider en de ouder. Nadat de ouder contact heeft gehad met de groepsmedewerker maar toch nog onvoldoende antwoord heeft gekregen over een bepaalde situatie is het mogelijk dat de ouder direct contact opneemt met de intern begeleider. Wij vinden het belangrijk dat de groepsmedewerker daarover vooraf door de ouder wordt geinformeerd. Juul is de intern begeleider van de groepen 1/2, 3/4 en de groepen 5/6 van Jennifer, Yolanke en Matthijs. Karin is de intern begeleider van de groepen 5/6 van Maarten en Joyce/Karen en de groepen 7/8. Als intern begeleider van de groepen 7/8 vervult Karin een belangrijke rol in de procedure tot aanmelding naar het Voortgezet Onderwijs. De advisering komt tot stand na overleg tussen de groepsmedewerker van 7/8 en de intern begeleider. De groepsmedewerker zal dit communiceren met de ouder en de werker.

De teamleider en de schoolleiding

Alle teams hebben een eigen teamleider, te weten: Kleurgroep 1/2: Heidi Slagter Kleurgroep 3/4: Roos d’Haens Kleurgroep 5/6: Jennifer Klaui Kleurgroep 7/8: Hans Kloosterman Team van intern begeleiders en remedial teachers én het team van de vakmedewerkers: Karin Raaijmakers Directeur: Jeroen Goes Samen met de directeur van de school vormen de teamleiders de schoolleiding. De teamleiders van de kleurgroepen geven leiding aan hun team van medewerkers, stellen jaarplannen op en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in de desbetreffende kleurgroep. De teamleider van de intern begeleiders, remedial teachers en de vakmedewerkers geeft leiding aan desbetreffende medewerkers en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de activiteiten van deze medewerkers. Binnen de verantwoordelijkheid hoort ook het extra aandacht besteden aan het pedagogisch klimaat van de school. Karin is ook de ‘anti-pest coördinator’ van de school. In een wekelijks overleg bespreken de teamleiders samen met de directeur de voortgang van de gestelde ambities en andere beleidskundige en actuele zaken. De directeur draagt de verantwoordelijkheid voor alle terreinen binnen de school en legt daarvoor verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur van de Stichting de Werkplaats Kindergemeenschap. In principe communiceert de ouder met de groepsmedewerker. Indien de vragen onvoldoende beantwoord worden dan kan de ouder contact opnemen met de teamleider van de desbetreffende kleurgroep. Vragen waarbij het pedagogisch klimaat centraal staat kunnen in tweede instantie aan Karin worden gesteld. Wij vinden het belangrijk dat de ouder de groepsmedewerker hierover vooraf informeert. De teamleiders zijn op donderdag vrijgesteld van lesgevende taken.

Ondersteunend personeel

Twee medewerkers secretariaat en twee concierges en de boerderijmedewerkers vormen het ondersteunend team. De leerlingenadministratie, inning van ouderbijdrage, ziekmeldingen etcetera is een verantwoordelijkheid van het secretariaat. De concierges vervullen een taak in het beheer aan het terrein, de gebouwen en materialen in de school. De boerderijmedewerkers dragen zorg voor dieren en tuinen van de boerderij op ons terrein. Dit doen zij in veel gevallen samen met de werkers. Ook een team van ouders ondersteunt hen, in de weekenden en vakanties, daarbij.

 Bijna alle medewerkers
 De onderbouw 1/2
 De middenbouw 3/4
 De middenbouw 5/6
 De bovenbouw 7/8
 Remedial teachers en intern begeleiders
 Medewerkers bewegingsonderwijs

(Nog) niet op de foto: 

Medewerkers dans, muziek, natuur, onderhoud, secretariaat en directeur.

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.